Poučne staze

Staze su uređene sukladno propisanom režimu i uvjetima zaštite, a sukladno stupnju zaštite. Poučna staza Lože uređena je u okvirima posebnog režima i uvjeta zaštite Posebnog rezervata šumske vegetacije Lože.

Staze su uređene sukladno propisanom režimu i uvjetima zaštite, a sukladno stupnju zaštite. Poučna staza Lože uređena je u okvirima posebnog režima i uvjeta zaštite Posebnog rezervata šumske vegetacije Lože.

Temeljni cilj uređenja je jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti i krajobraza, te zaštita, upravljanje, kao i podizanje edukacijskog značaja ovog prostora, razvijanje i podizanje svijesti o bogatstvu i značaju očuvanja ekosustava i poticanju da opažanjem, uspoređivanjem, opisivanjem, prikupljanjem podataka i zaključivanjem iz neposredne blizine upoznaju floru i faunu koja ih okružuje, te potrebu za brigom o ugroženim vrstama i staništima.

Svi elementi uređenja su od hrastovog drveta (Q. robur, radi autentičnosti), a u funkciji su sigurnosti staze (premošćenje niskih dijelova sa zaštitnim ogradama), te u funkciji opažačkih točaka za ptice i ostale faune, razgledišta i odmorišta, poučnih stajališta za reprezentnu floru, orjentacijskih i info-tabli i putokaza.

 

POUČNA STAZA VIROVI

Od Bioekološko-edukacijskog centra Virovi na distanci 885 metara je i početna točka Poučne staze Virovi. Ovdje se nalazi i Šumarska kuća. Iz ove pozicije razvija se zavojiti tok Virova u odmaku od ceste. Poučna staza prati ovaj odmak i razvija se uz vodotok unutar šumskog prostora usmjereno na sadržaje i vrijednosne elemente krajobraza povezujući opažačke točke. Ove točke odabrane su u sustavu stalnog praćenja stanja bio-ekološke osnove krajobraza, te istovremeno usmjerene na vizurno otvaranje vrijednosnih elemenata krajobraza Virovi (opažanje, mjerenje, uspoređivanje, opisivanje, prikupljanje podataka i zaključivanje iz neposredne blizine).

Sveukupna trasa poučne staze Virovi iznosi 2.727 metara.

Odabrana je trasa već postojećih šumskih puteva i ribičkih staza. Staze su uređene kao postojeće zemljane staze (prirodno zatravljene unutar postojećih šumskih puteva i ribičkih staza). Na pozicijama nižih djelova izgrađeno je segmentno premošćenje od drveta, sve od hrastovine.

Na polaznim točkama su info-table, na pokaznim mjestima edukacijske table, a na prelomnim točkama potokazi i informacije (svi ovi elementi su od hrastovine).

 

POUČNA STAZA LOŽE

Poučna staza Lože uređena je sukladno režimu i uvjetima zaštite Posebnog rezervata šumske vegetacije Lože, a njen obilazak predviđen je u malim grupama i isključivo uz vođenje službene osobe Hrvatskih šuma.

Staza je uređena kao postojeća zemljana staza (prirodno zatravljena unutar postojećih šumskih puteva i šumskih prosjeka), i koji zadržava svoje obilježje takva kakva jeste (ne dira se u orografiju greda i niza, ne sječe se niti jedno stablo).

U okviru staze ne planiraju se nikakvi zahvati, jedino su postavljene info-edukacijske table na pokaznim mjestima (poučnim stajalištima), a na prijelomnim točkama putokazi (svi ovi elementi su od hrastovine).

Sadržaje edukacijskih tabli na poučnim stajalištima Lože definirao je Centar za nizinske

šume Vinkovci u suradnji sa Hrvatskim šumama.

Staza Lože je kružna staza unutar posebnog rezervata šumske vegetacije Lože. Njena trasa vođena je postojećim pješačkim šumskim stazama i šumskim prosjekama, a orjentirana je na pokazne točke reprezentnih primjeraka šumske vegetacije i staništa, i obalu (jednim dijelom je uvezana-preklapa se sa trasom poučne staze Virovi na ovom dijelu obale).

Tako trasa poučne staze vodi do pozicija reprezentnih stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur) tzv. „plus stabala“ i sjemenskih sastojina; stanišnih pozicija višljih „greda“, nižih „niza“ i barskih pozicija, koje uvjetuje i promjene u sastavu šumskih biljnih zajednica; kao i na ostale članove flore i faune.

Pokazne točke određuju poučna stajališta. Ona ima ulogu aktivnog i izravnog upoznavanja sa okolišem (kroz opise na Info-tablama i opažanjem iz neposredne blizine upoznavanje sa šumskim ekosustavima, dugom tradicijom organiziranog šumskog gospodarenja, kao i podizanje svjesti o značaju biološke raznolikosti i potrebe za brigom o ugroženim vrstama biljaka i životinja).

Trasa poučne staze Lože iznosi sveukupno 2.860 metara dužine.

Pristupna /polazna točka rezervata Lože je na rubnom dijelu, u blizini arheološkog lokaliteta Virgrad, a kružni se obilazak stazom završava ponovno na istoj točki.

Slika
Poučne staze slika
Slika
Poučne staze slika
Slika
Poučne staze slika