Natječaj za ravnatelja ustanove Virovi 30.1.2023. - 13.2.2023.

Datum objave: velj. 01 2023
ceo

USTANOVA VIROVI
raspisuje

 

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos 
na radno mjesto Ravnatelj/ica ustanove Virovi

(1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme na određeno)

 

Kandidati moraju ispunjavati  sljedeće uvjete:
- najmanje prediplomski sveučilišni studij, prediplomski stručni studij

- potrebne godine iskustva: 10 godina radnog iskustva a od toga 7 godina na rukovodećim mjestima

-Poznavanje rada na računalu

-Poznavanje engleskog jezika

-Položen vozački ispit B kategorije

- samostalnost, stručnost i odgovornost u radu


Kandidati/kinje su uz zamolbu dužni/e priložiti:
- životopis
s opisom dosadašnjeg radnog iskustva,
- dokaz o stručnoj spremi,

- program rada
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu od prijašnjih poslodavaca gdje je vidljivo koje poslove je obavljao radnik ili potvrda poslodavaca o iskustvu rada na traženim poslovima u ovom Natječaju te preporuke ukoliko ih posjeduje

- presliku uvjerenja da kandidat/kinja nije pod istragom i da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat/kinja dužan/na je dostaviti na uvid originalne dokumente do dana sklapanja ugovora.

 

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri prijmu u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te je uz prijavu dužan priložiti propisani dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Ustanova Virovi, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok, s naznakom  „Natječaj za prijem u radni odnosi i naziv radnog mjesta za koje se kandidat javlja– ne otvaraj“.


Nepravodobne, nepotpune te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

 

Na oglasnoj ploči i  web stranici ustanove Virovi (www.virovi.hr) će naknadno biti objavljen datum/i održavanja intervjua.

 

Poziv na intervju  biti će upućen svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.


O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

 

Prijavom na natječaj, smatra se da kandidati samovoljno pristaju na prikupljanje i korištenje njihovih osobnih podataka od strane ustanove Virovi isključivo u svrhu provođenja natječajne procedure za prijem u radni odnos te se isti mogu obrađivati samo u svrhu u koju su i prikupljeni.